Skip to main content

Beleidsverklaring

Het beleid van onze organisatie is gericht op het continue voldoen aan de verwachtingen van de interne en externe omgeving van SKIPP Creative Video Agency BV.

In het beleid staat de ambitie voorop om zo groot mogelijke toegevoegde waarde te creëren voor onze klanten en bij te dragen aan het behalen van hun strategische doelen en ambities. “Wij helpen bedrijven groeien”.

Om dit te realiseren leggen we in ons beleid een hoge focus op het selecteren, behouden en vergroten van kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Het borgen en continu verbeteren van ons kwaliteit management systeem, in overeenstemming met de voorwaarden zoals omschreven in de normen ISO 9001, is daarbij van wezenlijk belang.

Beleid doelstellingen

Ten aanzien van kwaliteit is het beleid van SKIPP Creative Video Agency BV gericht op:

 • bewaken en optimaliseren van de klanttevredenheid en klantgerichtheid;
 • het vergroten van de kennis en vaardigheden die bij werknemers in de organisatie aanwezig zijn;
 • het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving;
 • het bewaken van de externe en interne kwaliteit en het continu verbeteren van de processen;
 • het bijdragen aan duidelijkheid in de organisatie door middel van het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en werkwijzen op kwaliteitsgebied;
 • het bevorderen van eenduidigheid in werken, waardoor de kracht van onze werk methodiek tot zijn recht komt en bijdraagt aan ons succes;
 • het leveren van diensten conform de gestelde eisen en focus op een gezonde balans tussen risico’s en kansen;
 • Het creëren van een veilige werkomgeving voor al onze medewerkers en stakeholders;
 • Onze ambities waarmaken om een duurzaam bedrijf te zijn waarbij we bewuste keuzes maken om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

De directie van SKIPP Creative Video Agency BV houdt haar medewerkers van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte. Zij ziet toe op de uitvoering van dit beleid en stuurt waar nodig bij. De doelstellingen en KPI’s worden jaarlijks opgesteld en weergegeven in een jaarplan dat gecommuniceerd wordt naar alle medewerkers. De doelstellingen en KPI’s worden gemonitord, geëvalueerd en direct bijgestuurd waar nodig tijdens de diverse MT overleggen.

Eenmaal per jaar vindt een eindevaluatie plaats van de prestaties via de directiebeoordeling. Relevante delen van de verslaglegging zijn zowel intern als extern beschikbaar voor geïnteresseerden.

SKIPP Creative Video Agency BV wil dat processen zoals deze verwoord zijn of waarnaar verwezen wordt in het personeelshandboek, als zodanig worden uitgevoerd door haar medewerkers. Alle medewerkers en ook derden die namens SKIPP Creative Video Agency BV werkzaamheden uitvoeren ondersteunen dit beleid vanuit de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kwaliteit van onze organisatie en onze dienstverlening.

De directie zorgt ervoor dat deze beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt geëvalueerd en eventueel wordt herzien.

Informatie is essentieel voor zowel het functioneren van onze bedrijfsvoering als voor de concurrentiepositie en de waarde toevoeging in onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan een filmconcept, film scripts met concurrentie gevoelige informatie, personeelsinformatie of wachtwoorden. Enerzijds willen we deze informatie beschermen en veilig opslaan. Anderzijds moet er ook met deze informatie kunnen worden gewerkt.

De directie van SKIPP Creative Video Agency BV heeft er derhalve voor gekozen dat het managementsysteem van SKIPP Creative Video Agency BV naast de norm ISO 9001 eveneens moet voldoen aan een aantal extra veiligheidsvereisten.

Informatie dient te worden gezien als een aspect of kenmerk van een proces. Voorbeelden:

 • informatie van de klant die nodig is om een video of animatie te kunnen maken, gaat met de orderstroom mee;
 • informatie over de klant zit in een klantdossier en in mailingen om informatie te delen;
 • een e-mail waarin de klant de order bevestigt, is onderdeel van de overeenkomst;
 • functioneringsgesprekken leiden tot verslagen en personeelsdossiers.

  Er is ook informatie waar we niet direct mee werken, maar die wel essentieel is. Denk aan:
 • de oprichtingsakte van SKIPP Creative Video Agency BV;
 • de back-up van een server; en daar weer en back-up van;
 • afspraken in een arbeidscontract of algemene leveringsvoorwaarden;


Vervolgens dienen we nog rekening te houden met de informatiedragers c.q. media. Een back up staat op een harde schijf of op onze beveiligde inhouse backup servers. Informatie staat in diverse mail boxen, zoals verzonden items, verwijderde items en ontvangen items van verschillende collega’s.

Alles bij elkaar opgeteld, is het de vraag voor SKIPP Creative Video Agency BV op welke wijze met processen alsook hun informatie wordt omgegaan. De keuzes in de procesbeheersing hangen grotendeels af van de eisen van klanten, andere stakeholders en richtlijnen in de wet. Daarnaast treft SKIPP Creative Video Agency BV natuurlijk ook haar eigen maatregelen. Deze zijn beschreven in onze context analyse.

Uiteraard is de directie van SKIPP Creative Video Agency BV eindverantwoordelijk voor een juiste invoering als onderdeel van het algemene managementsysteem. De directie tezamen met het management team voert periodiek risicoanalyses uit, onderzoekt kansen, meet de resultaten van processen en stelt verbeteringen voor tijdens onze directiebeoordelingen.

De medewerkers zijn binnen hun functie en werkgebied verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van procedures. Naast dat zij kennis moeten hebben van het managementsysteem is ons ICT en internet regelement, en het artikel over geheimhouding uit ons personeelshandboek ook een essentieel onderdeel hiervan.


Verklaring van toepasselijkheid

SKIPP Creative Video Agency BV wil voldoen aan de vereisten van de normen ISO 9001:2015.

Hiermee hebben wij één geïntegreerd managementsysteem voor de hele organisatie voor alle relevante informatie.

Het meten van de resultaten van processen en de aanvaarding van risico’s zijn verwoord in onze context analyse waarin zowel de risicoanalyse alsook de stakeholder analyse zijn beschreven.

Creative video agency contact

Leon Toeset
Creative Director

SKIPP Creative Video Agency 

Even sparren?
Bel ons: +31 (0)88 141 14 14

X